Missie: 

Educatief centrum de Vorsenpoel, de basis voor de wereld van morgen. 

Om mee te kunnen doen in de maatschappij van nu en in de toekomst moet een mens veel leren. Op Educatief centrum de Vorsenpoel willen we hiervoor de basis leggen. We geven de kinderen een stevige ondergrond waarmee zij vooruit kunnen in hun verdere leven.  

Visie: 

Leren beperkt zich op Educatief centrum de Vorsenpoel niet tot wat we lezen in boeken, maar verruimt zich tot het eigen maken van kennis en vaardigheden die de maatschappij van ons vraagt. Daarbij denken wij aan goed kunnen lezen, schrijven en rekenen, maar ook het spel van kinderen, communiceren, stimuleren van creativiteit en oplossingsgericht denken.  

Binnen ons Educatief centrum, zijn wij ervan overtuigd dat een goed pedagogisch klimaat een belangrijke voorwaarde is voor kinderen, om optimaal te kunnen leren en zichzelf te kunnen ontwikkelen. Samen met kinderen  en ouders geven wij vorm aan de 3 kernwaarden van de Vorsenpoel: 

 

  • Veiligheid: Om tot leren en ontwikkeling te komen is een veilige omgeving essentieel. Kinderen, leerkrachten en ouders moeten zich thuis voelen op onze school en niet bang zijn om zichzelf te zijn. Daarom formuleren wij binnen PBS samen met ouders en kinderen op een positieve manier een aantal gedragsverwachtingen.  

  • Verantwoordelijkheid: wij dragen gezamenlijk de verantwoordelijkheid op school. Dat geldt voor ouders, kinderen en leerkrachten. Samen dragen we er zorg voor dat we zuinig zijn op ons gebouw, onze spullen, ons werk en de sfeer op school. 

  • Eigenheid: iedereen op school mag zichzelf zijn. Iedereen is gelijk en iedereen is anders. Binnen bepaalde grenzen willen we die ruimte graag bieden. Ieder kind krijgt de ruimte om te presteren en zich te ontwikkelen naar zijn of haar mogelijkheden. 

 
Ons onderwijs 

Op Educatief centrum de Vorsenpoel stemmen we ons onderwijs af op ontwikkelingen binnen de maatschappij. Zo neemt de ontwikkeling van vaardigheden als samenwerken, creatief, kritisch en oplossingsgericht denken, digitale geletterdheid en communiceren een belangrijke plaats in rondom ons wereld oriënterend onderwijs en ontwikkelen we door, wanneer dat nodig is. Om onze kinderen het beste onderwijs te bieden, ontwikkelen de medewerkers binnen het Educatief centrum zich doorlopend. Voor kinderen die speciale aandacht nodig hebben werken wij samen met diverse externe instanties. 

Onze praktijk 

Op educatief centrum de Vorsenpoel werken we bij voorkeur in groepen waarin de leeftijd en de ontwikkeling van kinderen dicht bij elkaar liggen (leerstofjaarklassensysteem). Als het getalsmatig nodig is, hebben wij geen moeite met combinatieklassen. Binnen elke groep is er voor kinderen ruimte om te leren en ontwikkelen op het eigen niveau met een manier die past bij hen.  

De ruimte die we de kinderen willen geven kan ook letterlijk genomen worden. Zo zijn wij trots op onze ruime en lichte leslokalen en zijn we trots op de speelruimte rondom onze school. Naast de vaste klas van een kind, organiseren wij met enige regelmaat activiteiten waar alle kinderen van de school bij betrokken zijn. Voorbeelden hiervan zijn het samen vieren van het sinterklaasfeest, kerstfeest, carnaval, het kunstproject en meer activiteiten die schoolbreed worden uitgerold. 

We werken samen met organisaties gericht op  voor- en naschoolse opvang. 

Pedagogisch partnerschap 

Samen met ouders dragen wij zorg voor de ontwikkeling van de kinderen. Hierbij onderhouden we warme contacten met ouders en bespreken we regelmatig de voortgang. We informeren de ouders over de dagelijkse gang van zaken via ons ouderportaal, de website, de tweewekelijkse nieuwsbrief en oudergesprekken. Zeggenschap op het beleid is georganiseerd binnen de MR. We zijn blij met alle hulp die we krijgen van onze ouders en onze oudervereniging.