Onze leerkrachten vervullen de centrale rol binnen het onderwijs dat wij op educatief centrum de Vorsenpoel verzorgen. De leerkrachten overzien het leerproces en stellen vast welke kennis en vaardigheden cruciaal zijn om aan te bieden. De leerkrachten werken met duidelijke lesdoelen en de leerlingen krijgen gericht instructie om zich de leerstof eigen te maken. Voor leerlingen die de leerstof moeilijk vinden worden de doelen niet verlaagd, maar wordt de instructie geïntensiveerd. Op deze manier halen alle leerlingen telkens de gestelde doelen. Het leren gebeurt in gezamenlijkheid en is een sociaal proces. De leerkrachten houden rekening met verschillen door verdiepende of juist verlengde instructie te geven. Daarnaast kunnen ze er voor kiezen om pre-teaching te geven, waardoor risicoleerlingen betere resultaten behalen.

Rol van de leerkracht

Onze leerkrachten vervullen een belangrijke sturende rol in het dagelijkse onderwijsproces. Zij dragen de verantwoordelijkheid stapsgewijs over aan de leerlingen. Het doel is om de effectieve leertijd van al onze leerlingen te verhogen en het leerrendement  van hen te verbeteren. Na de klassikale instructie starten de kinderen met de verwerking van de leerstof. De leerkracht zet het stoplicht op rood en loopt een vaste ronde zodat ieder kind gezien wordt. Daarna start de leerkracht met geven van extra instructie aan kleine groepjes kinderen met speciale onderwijsbehoeften. 

Passend onderwijs

In heel Nederland is het Passend onderwijs ingevoerd. Als reactie daarop wil het team van de Vorsenpoel het accent verschuiven van het vaststellen van leer- en gedragsproblemen bij leerlingen, naar het aanbieden van wat deze leerlingen daadwerkelijk nodig hebben om succesvol te zijn op school en later binnen onze maatschappij. Niet het probleem staat op onze school centraal, maar de onderwijsbehoefte en het welzijn van de kinderen.

Extra aandacht voor rekenen en taal

Naast het passend onderwijs zijn er voor het hele Nederlandse onderwijs concrete doelen vastgesteld t.a.v. het rekenen en taal  voor alle leerlingen. Leerlingen die reken- en taalvaardigheden leerlingen onvoldoende beheersen kunnen onvoldoende profiteren van kansen die het onderwijs hen biedt. Met als gevolg dat deze leerlingen in de toekomst onvoldoende kunnen bijdragen aan onze maatschappij.