Verlof aanvragen bij de directeur

Ouders kunnen indien noodzakelijk schriftelijk verlof aanvragen bij de directie. Het verlofformulier kunt u ophalen bij de administratie en/of bij de directeur. Van ongeoorloofd schoolverzuim dat bij ons bekend is (bijvoorbeeld ziekmelden om eerder op vakantie te gaan of later van vakantie terug te komen etc.) wordt altijd melding gemaakt bij de leerplichtambtenaar van de gemeente Boxtel.

Toekennen of afwijzen aanvraag extra verlof

De directeur van de school kan, buiten de normale vakanties, extra verlof verlenen, maar alleen als er sprake is van gewichtige omstandigheden. Met de inspectie en de leerplichtambtenaar zijn hierover afspraken gemaakt.
Gewichtige omstandigheden zijn:
  • Huwelijk, jubilea of overlijden van naaste familie;
  • Uitoefening van plichten voortvloeiend uit godsdienst of levensovertuiging (bijv. Suikerfeest);
  • Ziekte van de leerling of om andere medische reden;
  • Vakantie op grond van onmisbaarheid van een van beide ouders (een werkgeversverklaring dient te worden overlegd);
Voor de duidelijkheid een paar niet-gewichtige omstandigheden:
  • Uitnodigingen van familieleden voor een lang weekend of midweek;
  • Extra vrije dagen i.v.m. een afwijkend vakantierooster in het voortgezet onderwijs;
  • Vakantie vanwege lagere boekingsprijzen of een minder druk seizoen.
Neem bij twijfel altijd even contact op met de directeur. Elk ongeoorloofd verzuim moet worden gemeld bij de leerplichtambtenaar. Wanneer u extra verlof wilt aanvragen, moet u een verlofformulier invullen. Dit is te verkrijgen bij de administratie en/of de directeur.
De directeur kan:
  • het gevraagde verlof verlenen;
  • het gevraagde verlof niet verlenen;
  • advies inwinnen bij de leerplichtambtenaar. Dit advies is bindend.
Elke aanvraag zal steeds individueel worden beoordeeld.

Ziekmelding en bezoek aan de dokter

De afspraak is dat als een kind vanwege ziekte of bezoek aan de dokter niet naar school kan komen, de ouders dit vóór schooltijd aan ons doorgeven. We missen anders het kind en maken ons ongerust als we niet weten of hij/zij wel of niet naar school komt. Het beste is als ouders proberen afspraken bij een dokter buiten schooltijd te plannen. Lukt dit niet, dan kan dit doorgegeven worden aan de groepsleerkracht en vragen we de ouders zelf het kind even op te komen halen. We laten kinderen onder schooltijd niet alleen naar huis gaan.

Langdurig zieke leerlingen

Als blijkt dat uw kind door ziekte niet naar school kan komen dan is het van belang dat u dit aan de leerkracht kenbaar maakt. Bij langdurige ziekte kan gebruik gemaakt worden van de deskundigheid van het academisch ziekenhuis. Het is niet alleen onze wettelijke plicht om voor elke leerling, ook als hij/zij ziek is, te zorgen voor goed onderwijs. Wij vinden het ook belangrijk dat uw kind in die situatie goed contact heeft met de klasgenoten en de leerkracht. Vanzelfsprekend is het continueren van het onderwijs belangrijk omdat een zieke leerling dan actief blijft met wat bij het dagelijkse leven hoort namelijk: onderwijs. Hierdoor wordt voorkomen dat een leerling die ziek is achterop raakt waarbij zelfs sprake zou kunnen zijn van doubleren
 

Leerplicht voor het jonge kind

Bijna alle kinderen beleven hun eerste schooldag op vierjarige leeftijd. Dit is een spannende en belangrijke dag voor de ouders en hun kind. Voordat de kinderen vier worden mogen zij drie dagdelen komen 'wennen'. In overleg met de groepsleerkracht kunnen deze dagen gepland worden. De vierjarige kleuter is  nog niet leerplichtig, maar het is goed voor zijn/haar ontwikkeling om samen met leeftijdgenootjes al naar school te gaan. De echte leerplicht begint op de eerste dag van de maand, die volgt op de maand dat een kind vijf jaar is geworden. Een kind dat bijvoorbeeld op 10 oktober zijn vijfde verjaardag heeft gevierd, wordt op de eerste schooldag van de maand november leerplichtig. Soms is een volledige schoolweek te lang voor jonge leerlingen. Daarom biedt de leerplichtwet een mogelijkheid tot vrijstelling. Ouders van een vierjarige leerling mogen, in goed overleg met de groepsleerkracht en na toestemming van de schooldirecteur, hun kind maximaal vijf uur per week thuishouden. Mocht dit niet genoeg blijken te zijn, dan mag een directeur daar nog vijf extra uren vrijstelling per week bovenop doen. De mogelijkheid voor vrijstelling is uitsluitend bedoeld om overbelasting van de leerling te voorkomen. Zodra een kind vijf jaar is, geldt de overgangsmogelijkheid niet meer. Vijfjarige leerlingen moeten allemaal het volledige onderwijsprogramma volgen.

Recht op onderwijs - op tijd op school komen

Kinderen die in Nederland wonen, leven in de gelukkige omstandigheden dat hun recht op onderwijs door onze regering is vastgelegd in de leerplichtwet. Het is super dat onze kinderen dagelijks naar onze school mogen om onderwijs te krijgen. Daarbij is het van belang dat al onze leerlingen op tijd op school zijn. Onze lessen kunnen dan op tijd beginnen en worden niet steeds verstoord door laatkomers die de eerste instructie van de les gemist hebben. Binnen het team hebben wij de afspraak dat kinderen die onnodig te laat komen de tijd dubbel inhalen. Uiteraard wordt u als ouders daar telefonisch over ingelicht, zodat u weet dat uw kind de tijd moet inhalen. Bij herhaaldelijk te laat komen wordt contact opgenomen met de ouders. Als dat geen oplossing biedt wordt contact opgenomen met de leerplichtambtenaar. Leerlingen die te veel lessen missen lopen een achterstand op en dat willen wij samen met u als ouders voorkomen. Alle leerlingen moeten uiterlijk voor de eerste bel op het schoolplein aanwezig zijn zodat ze met de eerste bel naar binnen kunnen gaan: 's ochtends uiterlijk om 08.25 uur en 's middags uiterlijk om 13:10 uur. De kleuters mogen, samen met hun ouders al vanaf 08:20 uur naar binnen. Het verspreid naar binnen komen voorkomt te grote drukte in de gangen bij de groepen 1/2.