Technisch- en begrijpend lezen

In groep 3 staat het aanvankelijk leesonderwijs centraal. Op educatief centrum de Vorsenpoel werken wij met de methode 'Veilig Leren Lezen'. Het goed en vlot kunnen lezen van woorden en zinnen is een belangrijke voorwaarde om ook in de toekomst van het aanbod van ons onderwijs gebruik te kunnen maken. De methode 'Veilig Leren Lezen' bestaat uit meerdere niveaus (zon - maan - raket - ster), zodat de kinderen op hun eigen niveau zich het aanvankelijk lezen eigen kunnen maken.
In de groepen 4 t/m 8 blijft het lezen een belangrijk onderdeel van het lesaanbod. In de groepen 4, 5, 6 en 7 wordt gewerkt met de voortgezet technisch leesmethode 'Estafette'. Naast het technische lezen is het van belang dat de kinderen zich bekwamen in het begrijpen van de teksten die zij lezen. De kinderen werken in de groepen 5 t/m 8 met de methode 'Nieuwsbegrip'. De leerkrachten stimuleren de kinderen om veel en vaak te lezen door ieder jaar aandacht te besteden aan de Kinderboekenweek, het lenen van boeken uit de bibliotheek en door deel te nemen aan voorleeswedstrijden.

Taalonderwijs

Naast het goed leren lezen van woorden en zinnen en het leren begrijpen van de inhoud van teksten leren onze kinderen ook onze Nederlandse Taal te gebruiken en toe te passen in allerlei vormen en situaties. In de groepen 4 t/m 8 werken de kinderen met de methode 'Taal op Maat'. Om het schrijven van woorden in correct Nederlands te leren werken de kinderen met de methode 'Spelling op Maat'.  Naast deze methodes wordt in de lessen veel aandacht besteed aan het uitbreiden van de woordschat van de kinderen. Nieuwe woorden worden meerdere malen op verschillende manieren aangeboden.

Rekenen

Naast taal en lezen wordt er in de lessen veel tijd en aandacht besteed aan het leren rekenen. De groepen 3 t/m 8 werken met de rekenmethode 'Wereld in Getallen'. Deze rekenmethode gaat uit van het realistisch rekenen. Dit betekent dat het rekenen met getallen en het leren uitvoeren van bewerkingen centraal staan. De rekenmethode bestaat uit drie verschillende niveaus zodat de kinderen op hun eigen niveau kunnen leren en werken. Binnen ons rekenonderwijs is het automatiseren van bewerkingen van groot belang.

Wereldoriëntatie

Voor wereldoriëntatie gebruiken we vanaf schooljaar 2018-2019 de methode Topondernemers. Deze methode voldoet aan alle kerndoelen voor de vakken geschiedenis, aardrijkskunde, natuurkunde, techniek en burgerschap. Bijzonder aan deze methode is, dat de leerkracht niet meer voor de klas vertelt wat de kinderen moeten weten, maar dat kinderen, alleen of in groepjes, op zoek gaan naar de antwoorden op een aantal vragen. bewezen is, dat zaken die je zelf opzoekt beter beklijven dan zaken die je hoort. De rol van de leerkracht verandert hierbij van "onderwijzer" naar coach.
De methode bestaat uit een aantal thema's die in alle klassen gelijktijdig behandeld worden.
Wij vinden dat deze manier van leren beter past bij wat er in deze kennismaatschappij van onze kinderen verwacht wordt. Tijdens het werken met Topondernemers doen kinderen niet alleen de nodige kennis op, zij doen ook vaardigheden op die zij nodig hebben om in de maatschappij van de 21e eeuw goed mee te kunnen doen (21st century skills).

Bewegingsonderwijs en KIDS-sport

De kinderen van groep 3 t/m 8  hebben bewegingsonderwijs in de gymzaal 'De Wilgenbroek'. De kinderen moeten gymkleding (sportbroek, sportshirt en gymschoenen) dragen. De gymschoenen moeten schoon zijn. De gymkleding mag pas in de kleedkamers worden aangetrokken. Op gewone 'buiten' schoenen mag in de zaal niet worden gelopen. De gymtijden van uw kind, kunt u vinden op het ouderportaal. KIDS Sport staat voor "Kinderen in de Sport". Het is een initiatief van Sportservice Noord-Brabant, waarbij wordt samengewerkt met andere sportbonden, verenigingen en basisscholen. De gemeente Boxtel richt KIDS Sport op de groepen 5 t/m 8 van alle tien basisscholen in Boxtel. De Vorsenpoel neemt ook deel aan dit project. Dit betekent, dat tijdens de reguliere gymlessen de kinderen kennis maken met diverse takken van sport. Elk schooljaar maken we kennis met ongeveer 4 sporten. Elke sport wordt in vier lessen aangeboden. De vierde les kan gegeven worden door iemand van de desbetreffende sportvereniging in Boxtel. Sportspecifieke materialen zijn aanwezig en voor de leerkrachten zijn leskaarten beschikbaar. Aangeboden sporten: badminton, handbal, hockey, volleybal, honk & softbal, basketbal, rugby, atletiek, voetbal en judo.
De meeste gymlessen worden verzorgd door gymstagiaires. Studenten van CIOS of de ALO die worden begeleid door Nicole van Spaendonk van Buurtsport Boxtel. Dit stelt de groepsleerkracht in staat om het gymgedrag en de motorische mogelijkheden van de kinderen te observeren.

Brabants Verkeersveiligheidslabel (BVL)

Onze school heeft in oktober 2003 als eerste Boxtelse school het Brabants Verkeersveiligheidslabel (BVL) uitgereikt gekregen. Dit betekent dat wij als school op verschillende gebieden aandacht besteden aan de verkeersveiligheid rondom onze school. Wij zijn hierover regelmatig in contact met de gemeente Boxtel. Om het verkeer veilig te maken is het belangrijk dat er een bepaalde attitude wordt aangeleerd. Deze attitude en de verkeersregels worden regelmatig besproken in alle groepen. Dit gebeurt d.m.v. onze verkeersmethode "Wijzer door het verkeer" en diverse (buitenschoolse) activiteiten die gedurende het schooljaar worden georganiseerd. We stimuleren bijvoorbeeld het gebruik van de fiets. Voor de school is een zoen- en zoefzone gecreëerd. De gemeente Boxtel heeft hier een parkeerverbod ingesteld. Dit betekent dat u op schooldagen tussen 08.00 en 16.00 uur hier niet mag parkeren. U riskeert een proces verbaal als u dit wel doet. Deze plek is alleen om uw kind op een veilige manier af te zetten op school. Rondom de school (bijvoorbeeld bij de Wilgenbroek) zijn er ruim voldoende parkeerplaatsen.

Cultuureducatie

Jaarlijks neemt onze school deel aan de activiteiten die door Kunstbalie (Brabants Instituut voor School en Kunst) worden aangeboden. Daarnaast heeft de gemeente Boxtel er voor gezorgd dat kunst en cultuur een duidelijke en herkenbare plaats heeft binnen het onderwijsaanbod in de gemeente. Dit gebeurt onder de naam "CultuurBox". Het algemene doel daarbij is leerlingen te stimuleren tot belangstelling, waardering en zorg voor de vele vormen van kunst, cultureel erfgoed en cultuurhistorie. Vergroting van culturele participatie begint altijd bij educatie.
Deelname aan culturele- en kunstzinnige uitingen vraagt dan ook om voldoende kennis. Het liefst uitgezet in een traject, beginnend op jonge leeftijd. De gemeente Boxtel stimuleert structurele projecten in het basis- en voortgezet onderwijs op het gebied van kunstzinnige vorming en cultuurhistorie, zoals met een leskist over de Romeinen (in relatie tot archeologische vondsten in Boxtel), een project over Hendrik Verhees en  het project Heilige Huisjes.
Ieder jaar organiseert de school ook een Kunstproject. De kinderen maken dan kennis met verschillende vormen van maken van kunst. Workshops door experts worden gedurende een aantal weken aangeboden aan de kinderen. Dit gebeurt zowel op school, als bij de kunstenaars thuis. De resultaten van alle gemaakte producten worden in de school tentoongesteld en zijn door u te bezichtigen op een speciaal daarvoor georganiseerde avond.
Om te komen tot een structureel samenhangend cultuureducatief beleid is goede afstemming en samenwerking in het onderwijs- en cultuurveld nodig. In Boxtel vindt deze samenwerking plaats met amateur kunst- en cultuurinstellingen zoals: Bibliotheek de Meierij, Boxtel Vooruit, Heemkundekring Boxtel, Kunstlicht '99, enz.

Activiteiten en excursies

Om onze lessen te ondersteunen gaan alle groepen elk schooljaar op excursie. Deze excursies ondersteunen of verduidelijken een lesonderwerp. Vaak houden kinderen hieraan levenslang leuke herinneringen over. Als kinderen met de fiets (of auto) gaan, wordt altijd een aantal ouders ter begeleiding gevraagd. Voorbeelden van mogelijke excursies: wandelingen in het bos, de Ontdekhoek, natuurproject 'Het Bewaarde Land', de verzorging van twee geadopteerde poelen langs de Dommel, de openbare bibliotheek, museum 'Bevrijdende Vleugels', een bezoek aan enkele bedrijven in het kader van 'Kies Techniek' en de kinderboerderij. U ontvangt nadere informatie over plaats en tijd via het ouderportaal.  Naast de excursies hebben we ook nog activiteiten die jaarlijks terug komen. U moet hierbij denken aan: kinderboekenweek, Sinterklaas, Kerstmis, de talentenshow 'Vorsenpoel got talent', schoolreisje voor de groepen 1 t/m 7, schoolkamp en de afscheidsdisco voor groep 8.