Rekenen groep 1/2 Kleuterplein
  groep 3 t/m 8 Wereld in Getallen
Nederlandse Taal groep 1/2 Kleuterplein
  groep 3 Veilig Leren Lezen
  groep 4 t/m 8 Taal op Maat
Voorbereidend lezen groep 1/2 Kleuterplein
  groep 3 Veilig Leren Lezen
Begrijpend lezen groep 4 t/ m 8 Nieuwsbegrip
Voortgezet
technisch lezen
 
groep 4 t/m 7
 
Estafette
Aardrijkskunde groep 4 t/m 8 Geobas
Geschiedenis groep 3 t/m 8 Bij de Tijd
Natuuronderwijs groep 3 t/m 8 Natuurlijk!
Verkeer groep 3 t/m 8 Wijzer door het verkeer
Engelse taal groep 5 t/m 8 Hello World!
Catechese groep 1 t/m 8 Trefwoord
Sociale competentie groep 1 t/m 8 Kinderen en hun sociale talenten
ICT groep 5 Basisbits
  groep 6 Schoolbits Word
  groep 7 Schoolbits PowerPoint en diploma veilig internet
  groep 8 diploma veilig internet
Techniek groep 3 t/m 8 Techniekkabinet
Bewegingsonderwijs groep 1/2 Bewegingsonderwijs in het speellokaal
  groep 3 t/m 8  Basislessen bewegingsonderwijs

Brabants Verkeersveiligheids Label (BVL)

Basisschool de Vorsenpoel heeft al jaren het Brabants Verkeersveiligheidslabel. Hiermee wordt aangetoond dat we ons als school breed inspannen voor een veilige verkeerssituatie rond de school. Zo verzorgen we structureel verkeerslessen, organiseren we een verkeersweek en overleggen regelmatig met alle betrokkenen over de situatie rond de school en op de weg van huis naar school.


Informatie en Communicatie Technologie (ICT)
Op onze school is een groot aantal computers aanwezig. Voor de groepen 3 t/m 8 zijn deze gesitueerd op de z.g. computereilanden in de centrale ruimtes. In de groepen 1-2 staan de computers in de groepen.
Dagelijks worden ze gebruikt om:

  • kinderen vertrouwd te maken met de computer;
  • oefenstof te verwerken (zoals rekenstof uit de Wereld in Getallen, topografie en spelling);
  • werkstukken en presentaties te maken;
  • kinderen extra te laten oefenen met bepaalde leerstof i.v.m. extra zorg;
  • onderzoekjes bij kinderen af te nemen.
De komende jaren zal ICT binnen ons onderwijs een steeds belangrijkere rol gaan vervullen. We willen de kinderen ICT-vaardig maken door ze bijvoorbeeld Word en PowerPoint te leren als ondersteuning bij het maken van werkstukken en spreekbeurten. We gaan ons echter ook steeds meer richten op 'mediawijsheid'. We willen de kinderen leren om veilig gebruik te maken van internet. In groep 7 en 8 kunnen kinderen hun diploma 'Veilig Internet' halen. We praten ook met regelmaat over het gebruik van Whats App, Instagram en Facebook. Onze visie is dat we, door het bespreekbaar maken van gebeurtenissen als gevolg van internetgebruik, 'misbruik' kunnen voorkomen. Sociale media als Wikipedia en andere zoekmachines zijn niet altijd betrouwbaar en we willen de kinderen leren hier op de juiste wijze mee om te gaan.
In alle groepen van onze school wordt gebruik gemaakt van digitale schoolborden. Met deze digiborden wordt het onderwijs in de groep verrijkt d.m.v. de ongekende mogelijkheden van de computer en het gebruik van internet.

Techniekonderwijs

Techniek neemt in onze samenleving een belangrijke plek in. Alles om ons heen heeft met techniek te maken. Daarom is het belangrijk om te weten waarom bepaalde dingen werken zoals ze werken. Kinderen zijn van nature nieuwsgierig ingesteld en daarom is de basisschoolleeftijd de beste leeftijd om kinderen technische principes aan te leren. Onze school heeft een contract afgesloten met Stichting Jeugd en Beroep in Eindhoven.
Deze stichting beheert het Techniekkabinet. Door middel van ontdekkisten ontdekken kinderen natuurkundige principes zoals hefbomen, magneten, katrollen, etc. Daarnaast streven we er naar jaarlijks voor elke groep een excursie te organiseren waarbij techniek centraal staat.

Voor- en vroegschoolse educatie

De gemeente Boxtel heeft na overleg met het Boxtelse onderwijs besloten om, in het kader van het terugdringen van taalachterstanden, een taalstimuleringsprogramma ter beschikking te stellen aan de basisscholen, de peuterspeelzalen en de kinderopvang. Het programma "Ik en Ko" is bestemd voor de groepen 1-2. De bedoeling van het project is de taalachterstand bij kinderen terug te dringen als die aan hun schoolloopbaan beginnen. Deze taalactiviteiten, uit de Lokale Educatieve Agenda, is ter stimulering van taalzwakte bij kinderen. Bij deze groep kinderen wordt extra tijd besteed in met name taalstimulering activiteiten zoals bijvoorbeeld de woordenschat- uitbreiding.