De inloop- en informatieavond

In het begin en halverwege het schooljaar vindt in alle groepen een 'inloopavond' plaats. Tijdens zo'n inloopavond kunnen de ouders (voor zover dat nodig is) kennis maken met de leerkrachten van hun kind. Uw kind is de gids voor de ouders.
Tijdens de informatieavond geeft informatie over wat we gaan leren, het programma, de leermiddelen en de activiteiten van de groep voor dat schooljaar. Ook worden er praktische afspraken gemaakt over de samenwerking als goede partners. De ouders van de vierjarigen, die in de loop van het schooljaar nog in zullen stromen, worden ook al op de informatieavond uitgenodigd, zodat ze deze informatie niet hoeven te missen.

Algemene ouderavond

Jaarlijks kunnen er ook nog algemene ouderavonden plaatsvinden rond een bepaald thema. Soms voor alle ouders, soms voor de ouders van een bepaalde groep.

Rapporten en rapportgesprekken

De kinderen krijgen drie keer per jaar een rapport mee naar huis. Het rapport is voor kinderen en ouders bedoeld. De data waarop de kinderen dit rapport mee naar huis krijgen staan in de kalender van het desbetreffende schooljaar. Het eerste rapport richt zich voornamelijk op het welbevinden van uw kind. Bij het tweede en derde rapport komen naast de resultaten in de groep ook de CITO-resultaten van de midden- en eind toetsen op het rapport te staan. Er wordt beoordeeld met een cijfer en/of een woordbeoordeling. Tevens proberen we op het rapport zoveel mogelijk toe te lichten waarop resultaten en observaties zijn gebaseerd. Na de rapporten wordt u door de school uitgenodigd voor een rapportgesprek. Naast de groepsleerkracht(en) kan het voorkomen dat bij dit gesprek de IB-er aanwezig is.

Resultaten

In het kader van de kwaliteitswet zijn scholen verplicht een overzicht te geven van de resultaten. In ons streven naar het voortdurend verbeteren van onze resultaten houden we twee keer per jaar een zelfevaluatie. We analyseren dan CITO-toetsresultaten. We leggen de trends vast, bespreken deze binnen het team en maken, waar nodig, afspraken over verbetertrajecten. Deze trends vormen ook een belangrijk onderdeel bij onze keuze voor nieuwe methoden. De verslagen van deze zelfevaluaties en de rapportage over de CITO-resultaten worden jaarlijks door de algemeen directeur van stichting St.-Christoffel besproken met de inspecteur voor het onderwijs. Hieronder vindt u in een schematische voorstelling de CITO-eindtoets resultaten. Onder het schema van de CITO-scores vindt u een schema met de uitstroomgegevens van onze school (in percentages). Hierin staat voor welke type school onze schoolverlaters de afgelopen drie schooljaren hebben gekozen.

Gemiddelde scores Cito eindtoets of het Drempelonderzoek

In de onderstaande grafische weergave ziet u de toetsscore (zwarte punt) van de groepen 8 van De Vorsenpoel op de Cito eindtoets en/of het drempelonderzoek in de jaren 2012, 2013,2014. De toetsscore van de Vorsenpoel is afgezet tegenover het landelijk gemiddelde.

Conclusie naar aanleiding van deze resultaten

  • In 2012 was de gemiddelde eindscore van educatief centrum de Vorsenpoel net boven de ondergrens.
  • In 2013 was de gemiddelde eindscore net onder de ondergrens.
  • In 2014 was er een stijgende lijn te zien t.o.v. de voorgaande jaren met een score tussen het landelijk gemiddelde en de ondergrens in.
  • In 2015 was de gemiddelde eindscore met 533,2 te laag afgezet tegenover de ambitie van educatief centrum de Vorsenspoel
De algehele conclusie is dat het team de ambitie heeft om in de toekomst, als resultaat van de eindtoetsen, een gemiddelde eindscore moet halen die in ieder geval boven het landelijke gemiddelde ligt dat voor onze school wordt aangegeven.

Ambitie naar aanleiding van deze resultaten

In de schoolontwikkeling gaat het team van educatief centrum de Vorsenpoel de komende jaren nog meer dan voorheen de focus leggen op het opbrengst gericht werken. Daarbij is onze collectieve ambitie om in de toekomst zowel met het gemiddelde van de tussenopbrengsten van de groepen 1 t/m 8 en met het gemiddelde van de eindresultaten  van de groepen 8 minstens boven het landelijk gemiddelde te scoren.
 

Uitstroomgegevens van groepen 8: 2012, 2013, 2014 en 2015

In de onderstaande tabel ziet u per onderwijsstroming het aantal leerlingen dat vanuit educatief centrum de Vorsenpoel gestart is in het voortgezet onderwijs in de jaren 2012, 2013,2014 en 2015.

Monitoren van de schoolontwikkeling van onze oud-leerlingen

In de nabije toekomst gaan directie en intern begeleider in overleg met de scholen van het voortgezet onderwijs proberen te bekijken of onze oud-leerlingen na drie schooljaren succesvol de opleiding doorlopen. Het is van belang om te monitoren met welk percentage onze oud leerlingen in staat zijn om de school voor voortgezet onderwijs succesvol te doorlopen of dat zij tussentijds een opleiding lager zijn gaan volgen (afstroming) of een opleiding hoger zijn gaan volgen (opstroming).