Het team van de Vorsenpoel stelt een goede samenwerking met de ouders van onze leerlingen erg op prijs. We zijn van mening dat een goede samenwerking tussen ouders, school en kinderen alle betrokkenen ten goede komt. Om de band met de ouders van onze leerlingen nog meer te versterken werken wij met het model Educatief partnerschap.
 

Omschrijving model Educatief partnerschap

Een wederzijdse betrokkenheid van ouders en school teneinde optimale omstandigheden te realiseren voor de ontwikkeling en het leren van kinderen, thuis en op school. Daartoe gaan wij met elkaar in gesprek en werken wij zoveel mogelijk samen.

Drie algemene doelen om het educatief partnerschap te realiseren

DOELEN: GERICHT OP: UITGEVOERD DOOR:
Pedagogisch doel Het realiseren van afstemming in opvoedend denken en handelen, in de benadering van kinderen, thuis en op school Groepsleerkrachten en ouders
Organisatorisch doel Het optimaliseren van het reilen en zeilen onze school als organisatie door inbreng van ouders  Ouders uit de ouderraad en door individuele ouders als hulpouder, groepsouders etc.
Democratisch doel Het informeel en formeel meedenken en meebeslissen van ouders met de school en het afleggen van verantwoording door de school over haar werk aan ouders De oudergeleding van de medezeggenschapsraad & individuele ouders die breed geïnformeerd worden en gevraagd en ongevraagd feedback geven.


 
Figuur 5 algemene doelen van pedagogisch partnerschap

De realisering van educatief partnerschap vraagt om een wederzijdse betrokkenheid van ouders en school en een wederzijdse investering. Bij partnerschap gaat het niet alleen om een beweging van ouders richting hun kind op school en de school als gemeenschap, maar ook om een beweging van de school richting de thuissituatie (soms letterlijk in de vorm van een huisbezoek). Daarmee zijn er in die wederzijdse betrokkenheid drie doelen te onderscheiden (zie figuur 5).

Ouders van onze leerlingen zijn op onderstaande drie niveaus betrokken:
  1. Kindbetrokkenheid van de ouders
De betrokkenheid bij hun kind als leerling. Het gaat hierbij vooral om de betrokkenheid van individuele ouders bij de ontwikkeling van hun kind op school. Ouders hebben vragen als: hoe ontwikkelt ons kind zich daar, waar is het mee bezig, hoe is zijn welbevinden en betrokkenheid, en wat kan in die ontwikkeling van ons kind onze rol zijn? We onderscheiden in kindbetrokkenheid vier vormen: meeleven, meehelpen, meedenken en meebeslissen (de cellen 1 tot en met 4 "figuur 6"). Op deze lijn participeren ouders vooral als individuele belangenbehartiger van hun eigen kind. Door hun zicht op wat er met en rond hun kind gebeurt, kunnen ouders soms ook heel goed als 'critical friend' van onze school optreden.
  1. Schoolbetrokkenheid van de ouders
Hierbij gaat het om de betrokkenheid van ouders bij de groep van hun kind en bij de school als geheel. Ook hier zijn vier vormen mogelijk: meeleven, meehelpen, meedenken en meebeslissen (cellen 5 tot en met 8 "figuur 6"). Op deze lijn worden ouders individueel én als groep aangesproken:
  • Individueel als het gaat om hun individuele betrokkenheid bij de groep of klas van hun kind of als hun specifieke kwaliteiten (voor bijvoorbeeld een werkgroep) of specifieke taken (bijvoorbeeld hun rol als contactouder) in het geding zijn;
  • Als groep als er in meer algemene zin een beroep op ouders wordt gedaan met het oog op de eerder genoemde organisatorische of democratische doelen van partnerschap.
De vragende partij bestaat nu eens uit de leerkrachten of het ondersteunend personeel, dan weer uit het managementteam, het bestuur of andere ouders. Bij dit laatste valt te denken aan onze ouderraad die ouders wil mobiliseren voor bepaalde activiteiten, aan de ouders uit de medezeggenschapsraad die de meningen van de ouders willen peilen of aan ouders uit het bestuur van de oudervereniging die met nieuwe ouders een welkomstgesprek aangaan en samen met hen verkennen hoe deze ouders hun kwaliteiten kunnen inzetten voor de school.
  1. Gezinsbetrokkenheid van de school

 
Figuur 6 vormen van wederzijdse betrokkenheid

Aan de orde is hier de betrokkenheid van de school bij het kind in diens thuissituatie en dus ook bij de ouders. Natuurlijk voor zover dat van belang is voor de bijdrage van de school aan de ontwikkeling en het leren van het kind. Het accent ligt hier op meeleven, meehelpen en meedenken (cellen 9, 10 en 11 "figuur 6"). Net als bij de eerste lijn ligt de nadruk op de relatie van de school met individuele ouders.
 

Posities, rollen en eindverantwoordelijkheden

Spreken over gelijkwaardige partners en een gezamenlijk belang kan gemakkelijk leiden tot misverstanden indien de partners niet goed in de gaten blijven houden dat hun eindverantwoordelijkheden verschillen. Want als het gaat om eindverantwoordelijkheden, dan is er een fundamenteel verschil:
  • Ouders hebben de eindverantwoordelijkheid voor de opvoeding van hun kind en voeren daarover ook de regie. De school zal ze daarbij helpen door expliciet aan te geven waar ze pedagogisch voor staat en voor gaat, kortom door helder te communiceren hoe haar pedagogisch profiel eruit ziet. De school kan meeleven, meehelpen en meedenken maar cel 12 blijft leeg: bij de eindverantwoordelijkheid van de ouders voor de opvoeding van hun kind past geen meebeslissen door de school in de thuissituatie;
  • Onze school heeft de eindverantwoordelijkheid voor de inrichting en de kwaliteit van het onderwijs en de opvoeding binnen de school. Ze legt daarover horizontaal en verticaal verantwoording af: horizontaal richting ouders en lokale gemeenschap, verticaal richting het eigen bestuur en de overheid (de inspectie) (het democratische doel). In zaken die ouders of kinderen direct betreffen, hebben ouders via de medezeggenschapsraad een wettelijk geregeld instemmings- of adviesrecht. Voorts kunnen ouders in meer informele settings (zoals een klankbordgroep of ouderpanel) meedenken over het toekomstige beleid of betrokken zijn bij de evaluatie van het gerealiseerde beleid van de school.

Gelijkwaardigheid en het hebben van de eindverantwoordelijkheid

Gelijkwaardigheid is een wezenlijk kenmerk van de relatie tussen ouders en onze school. Die gelijkwaardigheid komt onder meer tot uitdrukking in de erkenning van het gezamenlijke belang en het respect voor elkaars opvattingen. Tegelijkertijd blijft er een fundamenteel verschil in eindverantwoordelijkheden: het zwaartepunt bij de realisering van gelijkwaardig partnerschap blijft bij de school liggen omdat wij professioneel eindverantwoordelijke zijn en blijven voor de kwaliteit van de inrichting van de school als leef- en leergemeenschap. Partnerschap is een wezenlijk kenmerk van die kwaliteit. Onze school wil in de relatie de toon te zetten en het voortouw te nemen.