Actief zijn op school (organisatorisch doel)

Veel ouders zijn actief op school in een werkgroep, of helpen met de organisatie van allerlei activiteiten. Tijdens de inloopavonden worden in iedere groep hulpouders gevraagd. Ook kan er via de schoolbrief hulp gevraagd worden. Op onze school werken veel ouders mee, praktisch iedereen zet zich op een of andere manier in voor de school. Dat kan zijn als hulp bij de gymles in groep 1-2, als hulp bij de organisatie van een feest, als begeleider bij een uitstapje, in de tuinwerkploeg, verkeersgroep, OR, MR, luispluisgroep etc. Dit is belangrijk voor de school, want zonder de hulp van ouders zouden een aantal leuke en leerzame activiteiten niet plaats kunnen vinden. Ook voor de kinderen is het fijn als hun ouders op een of andere manier bij de school betrokken zijn. Vaak maakt dat voor hen de school nog vertrouwder.

De ouderraad: O.R. (organisatorisch doel)

De oudervereniging van onze school is de vereniging van alle ouders/verzorgers van de Vorsenpoel. Het bestuur van de oudervereniging wordt gevormd door de ouderraad. De activiteiten van de ouderraad hebben betrekking op verschillende terreinen. De O.R. werkt vanuit de verantwoordelijkheid die alle ouders hebben voor de opvoeding en het onderwijs van de kinderen. De leden van deze raad bevorderen de contacten tussen ouders en school, waarbij de belangen van de kinderen voorop staan. Ze willen dit bereiken door:

•        Regelmatige informatievoorziening over haar activiteiten, via de schoolbrief/ouderportaal.

•        Beheren en exploiteren van de vrijwillige ouderbijdrage.

•        Het (mede) organiseren van binnen- en buitenschoolse activiteiten.

Jaarlijks wordt de O.R.  Aangevuld met ouders die het leuk vinden om al deze dingen op school te doen Het jaarverslag, financieel verslag en de begroting zijn op te vragen via or@vorsenpoel.nl