Formele medezeggenschap MR en GMR (democratisch doel)

De Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMO 1992) geeft ouders en leerkrachten formeel en wettelijk een stem in het onderwijs. In deze wet zijn de rechten en plichten van de Medezeggenschapsraad (MR)  en het bevoegd gezag  (bestuur van stichting St.-Christoffel ) vastgelegd. Daarnaast is er een medezeggenschapsreglement dat meer in detail bepaalde spelregels vastlegt. Zo is bepaald hoe de MR is samengesteld; er moet een evenredige verhouding zijn tussen oudergeleding en personeels-geleding. Deze MR-leden worden uit en door de geleding gekozen. Bij vergaderingen van de MR kan de directeur als deskundig adviseur aanwezig zijn, maar heeft deze geen stemrecht. De vergaderingen van de MR zijn in principe openbaar. In het MR-reglement is vastgelegd over welke onderwerpen de MR instemmingsrecht of adviesrecht heeft. Bij een groot aantal zaken moet het bestuur van de stichting St.-Christoffel de medezeggenschapsraad om instemming vragen. Het kan gaan over zaken die te maken hebben met het schoolplan, de schoolgids of het activiteitenplan. Voor andere zaken heeft het bestuur advies van de MR nodig. Natuurlijk kan de MR zelf met voorstellen ter verbetering komen. Voor zaken die voor alle scholen onder het stichtingsbestuur gelden, is er een GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad).
 
De MR bestaat uit:
Oudergeleding:
Angela Hogeweg, voorzitter
Rens van Loon
Yvonne van Oirschot
 
Personeelsgeleding:
Hilde Spitters
Henriëtte v.d. Heijden
Marjolein van Santvoort, penningmeester

 
 
In de GMR zitten Marjolein van Santvoort en Yvonne van Oirschot namens onze school.