Afscheid nemen van leerlingen

De zoemer gaat steeds 5 minuten voor schooltijd, zodat alle groepen op tijd kunnen beginnen. Ouders die hun kinderen naar school brengen, worden verzocht er aan mee te werken dat we ook echt op tijd kunnen beginnen. Verlaat a.u.b. op tijd het groepslokaal en de gangen. Ook bij het ophalen verzoeken we u vriendelijk om niet eerder dan 10 minuten vóór het einde van de lessen op de speelplaats te zijn.
Afgesproken is dat de ouders van de kinderen van de groep 1 afscheid mogen nemen in de groep. De ouders van de kinderen van groep 2 nemen, in ieder geval vanaf de kerstvakantie, afscheid van hun kind op de gang of buiten. Onze voorkeur gaat uit naar het buiten afscheid nemen, aangezien onze gangen niet geschikt zijn voor zoveel ouders (vaak nog met een kinderwagen). Vanaf groep 3 nemen de ouders, na de kerstvakantie buiten afscheid en de kinderen gaan alleen naar binnen. Wilt u een afspraak maken met de groepsleerkracht dan verzoeken wij u dat na schooltijd te doen.

gevonden voorwerpen

Er worden op school en in de sporthal regelmatig kleding en andere voorwerpen achtergelaten. Alle gevonden voorwerpen worden enige tijd in de rode bak bij de hoofdingang van de school bewaard. Als uw kind iets kwijt is, kunt u daar gaan kijken. Als u uw eigendom terugvindt, kunt u deze weer meenemen. Na verloop van tijd wordt alles opgeruimd. Dit wordt aangekondigd op het ouderportaal.

huiswerk

In de groepen 1 t/m 4 krijgen de leerlingen in principe nog geen huiswerk. Vanaf groep 5 wordt er aan de leerlingen alleen huiswerk meegeven als het gaat om zinvolle taken, die ze zonder extra hulp aankunnen. Meestal is dit in de vorm van het studeren voor een proefwerk of het gericht inoefenen van taal- of rekenstof. Ook het voorbereiden van een boekbespreking of spreekbeurt gebeurt in de vorm van huiswerk. Vanaf groep 7 krijgen de kinderen wekelijks huiswerk mee. Het blijkt dat de kinderen er in het voortgezet onderwijs voordeel van hebben als ze al ervaring hebben met het maken van huiswerkopdrachten. Kinderen krijgen toetsen en proefwerken in principe niet mee naar huis. We willen voorkomen dat resultaten worden beïnvloed bijv. omdat een oudere broer of zus nog een bepaalde toets heeft bewaard. Voor belangstellende ouders liggen de proefwerken en toetsen het gehele schooljaar ter inzage in de groep.

Aanmelding / inschrijving

Iedere school in Nederland heeft een zorgplicht. Dit betekent dat een school waar een kind wordt aangemeld verplicht is om dit kind een passende plek te bieden. Meestal is dat gewoon de school waar het kind wordt aangemeld. Mocht op voorhand bekend zijn dat uw kind niet past binnen ons zorgprofiel, dan zullen wij in overleg met u en ons bestuur op zoek gaan naar de best passende plek.
U vindt meer informatie over de manier van aanmelden onder het menu "informatie".

Interne en externe klachtenregeling

1e mogelijkheid: overleg met groepsleerkrachten over problemen en misverstanden
Overal waar gewerkt wordt, zijn er wel eens misverstanden of kunnen er fouten gemaakt worden. Dat is op onze school niet anders. Als ouders van onze leerlingen bent u altijd welkom bij onze groepsleerkrachten om dergelijke zaken te bespreken. Ons streven is dat elke leerkracht u als ouder altijd serieus neemt en goed naar u luistert om dan samen naar de best mogelijke oplossing te zoeken.
2e mogelijkheid: overleg met intern begeleiders en/of directeur
Zijn er problemen waar u met de leerkracht niet uit komt, dan is het ook mogelijk om met vragen, problemen of klachten over het onderwijs, de aanpak van de kinderen of andere zaken, naar de directeur te gaan. Hij zal er alles aan doen om uw zorg en/of probleem in goed overleg met u als ouder, met de groepsleerkracht van uw kind en met eventuele andere betrokkenen zo snel mogelijk op te lossen.
3e mogelijkheid: overleg met interne contactpersonen
Als u als ouders als nog niet tevreden bent over de manier waarop een probleem of klacht wordt opgepakt, kunt u de zaak bespreken met de interne contactpersonen. Deze twee leerkrachten zijn aangesteld om ervoor te zorgen dat klachten van kinderen of ouders altijd serieus worden genomen en op een passende manier worden afgehandeld. De interne vertrouwens-/contactpersonen bij ons op school zijn : juffrouw Shalima van Uitert en  juffrouw Suzanne van Lin. Elke ouder of elk kind kan een beroep op deze personen doen als er problemen zijn. Het gesprek wordt vertrouwelijk behandeld en er worden geen stappen gezet zonder uw toestemming. Zij gaan in overleg met u over wat er moet worden gedaan of wie er moet worden ingeschakeld om tot een goede oplossing te komen.
4e mogelijkheid: overleg externe vertrouwenspersoon van stichting St.-Christoffel
De interne contactpersonen kunnen afhankelijk van de ernst van de klacht ouders doorverwijzen naar de externe vertrouwenspersoon van stichting St.-Christoffel. De functie vertrouwenspersoon overige zaken wordt vervuld door mevr. S van der Avort, tel. 0411-616955.  Als u als ouder met een klacht bij haar komt, zal zij eerst nagaan of door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt. Lukt dit niet, of is de klacht dermate ernstig dat verder gaan noodzakelijk geacht wordt, dan kan de klacht ter behandeling voorgelegd worden aan de externe klachtencommissie.
5e mogelijkheid: overleg klacht seksuele intimidatie bij externe vertrouwenspersoon (GGD)
Als dat nodig mocht zijn, wordt een klacht doorverwezen naar de externe vertrouwenspersonen van de G.G.D. t.a.v. seksuele intimidatie. De externe vertrouwens-/contactpersoon van de GGD 'Hart van Brabant' is bereikbaar onder telefoonnummer: 073-6404090

6e mogelijkheid: het indienen van een klacht bij de landelijke Geschillen Commissie Bijzonder Onderwijs (GCBO).
Het kan ook zijn dat u als ouder uiteindelijk alsnog er voor kiest om een klacht in te dienen bij de landelijke stichting Geschillen Commissie Bijzonder Onderwijs (GCBO). Op de website www.gcbo.nl kunt u terecht voor informatie over het GCBO, de (klachten)procedures, de samenstelling van de commissies, de wet- en regelgeving en de jurisprudentie. De stichting GCBO kunt u als volgt bereiken:
Stichting GCBO, postbus 82324, 2508 EH Den Haag, tel: 070-3861697, fax:070-3020836,
e- mail:ifo@gcbo.nl

luizencontrole

Alle leerlingen worden op de eerste ochtend na de vakantie gecontroleerd op hoofdluis. Deze controle wordt uitgevoerd door een zestal moeders die door de GGD zijn opgeleid. Als bij uw kind hoofdluis wordt geconstateerd, wordt u hierover persoonlijk, telefonisch, ingelicht. Als bij uw kind in de klas hoofdluis wordt geconstateerd ontvangt u via uw kind een folder van de GGD. Als u niets hoort, is de klas van uw kind hoofdluisvrij. Na 9 dagen vindt opnieuw hoofdluiscontrole plaats in de klassen waar hoofdluis is geconstateerd. We hopen op deze manier nare kriebels binnen de school te voorkomen.

medicijnverstrekking en medisch handelen op school

Het is leerkrachten niet toegestaan medicijnen bij kinderen toe te dienen. Als een kind medicatie op school moet gebruiken (bijvoorbeeld op voorschrift van een arts) dan hanteren wij hiervoor het protocol medisch handelen dat door ons bestuur is opgesteld. De directeur of intern begeleider zal dit protocol met u doornemen en u dient hiervoor een handtekening te zetten. 
Pijnstillers (aspirientjes) geven wij alleen na overleg met ouders. 
Soms gebeuren er ongelukjes op school waarbij een kind zich kan bezeren. Een pleister plakken kunnen we zelf, maar bij de geringste twijfel nemen we contact met u op en zullen we u vragen een arts te bezoeken met uw kind.

RT en dergelijke onder schooltijd

Voor de ontwikkeling van enkele van onze leerlingen is het van belang dat zij RT (remedial teaching), logopedie en andere soorten van begeleiding krijgen. Veelal krijgen deze leerlingen deze extra begeleiding buiten schooltijd. In een aantal situaties is dat niet mogelijk om de behandelingen buiten de reguliere schooltijden uit te voeren.  Wettelijk ligt in de wet primair onderwijs (WPO) vast dat iedere leerling dient deel te nemen aan de voor hem bestemde onderwijsactiviteiten. Eenvoudig gezegd: in principe is iedere leerling onder schooltijd op school. Het uitgangspunt is dan ook niet onder schooltijd, tenzij…. Bij tenzij is er sprake van geoorloofd verzuim, dat goed moet worden vastgelegd, bijvoorbeeld in een individueel hulpplan. Voorbeelden: Logopedie of speltherapie in verband met de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerling. Ondersteuning bij motorische ontwikkeling voor leerlingen die specifieke hulp nodig hebben, die alleen kan worden geboden door specialisten (bijvoorbeeld fysiotherapie of gespecialiseerde gymleraar). Wij hopen dat ouders begrijpen dat extra verlof geven niet zomaar kan. We hebben ons aan de regels te houden en dat willen we ook.

Schorsing en verwijdering van leerlingen

Bij ernstig onhanteerbaar gedrag van een leerling kan de directeur besluiten om deze leerling tijdelijk te verbieden de school te bezoeken. Dit heet een "time out". Een time out is meestal bedoeld om in goed overleg met de ouders/verzorgers, de leerling en eventueel anderen, een passende oplossing te kunnen zoeken. Na twee keer een time out kan de directeur bestuurder over gaan tot schorsing. Een schorsing wordt als disciplinaire maatregel opgelegd. Gedurende de schorsing past de directeur-bestuurder 'hoor en wederhoor' toe en zal daarna tot het besluit komen of de leerling op de Vorsenpoel kan blijven of dat er een andere school gezocht zal worden. Dit houdt in dat de leerling definitief de school niet meer mag bezoeken. Een besluit tot schorsing of verwijdering is een zwaarwegend besluit. Hierbij worden de belangen van de leerling, de belangen van de andere leerlingen en het belang van het onderwijs in de groep(en) zorgvuldig tegen elkaar afgewogen. Indien deze zorgvuldige procedure gevolgd is en ouders hier niet achter staan kunnen zij gebruik maken van de bezwaar- en beroepsmogelijkheid. Indien een leerling moet worden verwijderd, zal de school al het mogelijke doen om de leerling op een andere school geplaatst te krijgen. Als het nodig is om tot de zware maatregel van schorsing en verwijdering over te gaan, handelt de directeur volgens hetgeen opgenomen is in de wet op het Primair Onderwijs artikel 40. De beslissing tot schorsing en verwijdering wordt altijd genomen door het schoolbestuur. In alle gevallen zal er ook overleg worden gevoerd met de leerplichtambtenaar en de inspectie van het onderwijs.

sponsoring

Onze school maakt gebruik van sponsoring. Het gaat hierbij om extraatjes die we zelf niet kunnen betalen. Aan sponsoring is een aantal regels verbonden, dit hebben we vastgelegd in ons sponsorbeleid. De belangrijkste uitgangspunten zijn: dat we vinden dat sponsoring de ontwikkeling van kinderen niet mag schaden, de onderwijsinhoud niet beïnvloed mag worden en dat sponsoring niet misleidend mag zijn of aanzet tot koopgedrag. In het sluiten van een overeenkomst met een mogelijke sponsor moet de medezeggenschapsraad van onze school instemming verlenen. Het gehele sponsorbeleid is op te vragen bij de directeur van de school.

stagiaires

Onze school werkt samen met verschillende opleidingsinstituten, gericht op werkplekken in het onderwijsveld. Wij vinden het een goede zaak om mede verantwoordelijk te zijn voor de ontwikkeling van toekomstige collega's. De studenten die leraar willen worden, komen o.a. van de Fontys Hogeschool Kind en Educatie (HKE) in 's-Hertogenbosch. Wij zijn als school aan deze PABO verbonden. Onder verantwoordelijkheid van de groepsleerkracht, staan de studenten voor de klas. De lessen die zij geven, worden in overleg bepaald en achteraf doorgesproken. Soms wordt een groep voor een afgebakende periode begeleid door een LIO-stagiaire (LIO staat voor Leraar In Opleiding). Deze stagiaire rondt met deze stage de opleiding af. De groepsleerkracht blijft verantwoordelijk voor de groep maar krijgt in die periode andere taken op school. Naast de PABO krijgen we ook stagiaires van ROC's, bijvoorbeeld van de afdeling Sport en Beweging en de afdeling Onderwijsassistenten. Deze studenten assisteren de groepsleerkracht bij de gymlessen en/of de activiteiten in de groep. Tot slot komen er regelmatig leerlingen van het Baanderherencollege hun maatschappelijke stage op onze school invullen.

verjaardagen

Als uw kind jarig is, wordt er in de eigen groep aandacht aan geschonken. Uw kind mag uitsluitend in de eigen groep trakteren. Traktaties voor de andere leerkrachten zijn natuurlijk goed bedoeld, maar zeker niet nodig. Het trakteren moet een aardigheidje blijven. Taart, ijs, grote koeken of enorme prikkers vallen daar dan ook niet onder. Ook kleine cadeautjes, zoals pennen of zakboekjes, zijn naar ons idee niet zo geschikt. In sommige weekbladen of websites (www.google.nl met trefwoord traktaties) staan vaak aardige traktatietips. Ook vindt u in elke groep een Gezond Traktatieboek. Hierin staan allerlei tips en ideeën voor een leuke en gezonde traktatie. Dit traktatieboek is ook op deze site te vinden onder het submenu "gezonde school". Als een leerkracht jarig is, wordt van alle kinderen een kleine vrijwillige bijdrage gevraagd. Daarvan wordt dan een gezamenlijk cadeau gekocht. Zo willen we voorkomen dat elk individueel kind de leerkracht een (vaak prijzig) cadeau zal aanbieden.

Verlof aanvragen bij de directie:

Ouders/verzorgers kunnen indien noodzakelijk schriftelijk verlof aanvragen bij de directie. Het verlofformulier kunt u ophalen bij de administratie en/of bij de directeur. Bij het toekennen van verlof zal de directeur zich houden aan de regels die zijn vastgelegd in de wet op de leerplicht. Van ongeoorloofd schoolverzuim dat bij ons bekend is (bijvoorbeeld ziekmelden om eerder op vakantie te gaan of later van vakantie terug te komen etc.) wordt altijd melding gemaakt bij de leerplichtambtenaar van de gemeente Boxtel.

aanvragen extra verlof

De directeur van de school kan, buiten de normale vakanties, extra verlof verlenen, maar alleen als er sprake is van gewichtige omstandigheden. Deze gewichtige omstandigheden zijn vastgelegd in de wet op de leerplicht van 1969.
Gewichtige omstandigheden zijn:
 • Huwelijk, jubilea of overlijden van naaste familie;
 • Uitoefening van plichten voortvloeiend uit godsdienst of levensovertuiging (bijv. Suikerfeest);
 • Ziekte van de leerling of om andere medische reden;
 • Vakantie op grond van onmisbaarheid van een van beide ouders (een werkgeversverklaring dient te worden overlegd);
 • Voor de duidelijkheid een paar niet-gewichtige omstandigheden:
 • Uitnodigingen van familieleden voor een lang weekend of midweek;
 • Extra vrije dagen i.v.m. een afwijkend vakantierooster in het voortgezet onderwijs;
 • Vakantie vanwege lagere boekingsprijzen of een minder druk seizoen.
Neem bij twijfel altijd even contact op met de directeur. Elk ongeoorloofd verzuim moet worden gemeld bij de leerplichtambtenaar. Wanneer u extra verlof wilt aanvragen, moet u een verlofformulier invullen. Dit is te verkrijgen bij de administratie en/of de directeur.
De directeur kan:
 • het gevraagde verlof verlenen;
 • het gevraagde verlof niet verlenen;
 • advies inwinnen bij de leerplichtambtenaar. Dit advies is bindend.
Elke aanvraag zal steeds individueel worden beoordeeld.

Ziekmelding en bezoek aan de dokter

De afspraak is dat als een kind vanwege ziekte of bezoek aan de dokter niet naar school kan komen, de ouders dit vóór schooltijd telefonisch of via ouderportaal aan ons doorgeven. We missen anders het kind en maken ons ongerust als we niet weten of hij/zij wel of niet naar school komt. Het beste is als ouders proberen afspraken bij een dokter buiten schooltijd te plannen. Lukt dit niet, dan kan dit doorgegeven worden aan de groepsleerkracht en vragen we de ouders zelf het kind even op te komen halen. We laten kinderen onder schooltijd niet alleen naar huis gaan.

Zieke leerlingen

Als blijkt dat uw kind door ziekte niet naar school kan komen dan is het van belang dat u dit aan de leerkracht kenbaar maakt. Bij langdurige ziekte kan gebruik gemaakt worden van de deskundigheid van het academisch ziekenhuis. Het is niet alleen onze wettelijke plicht om voor elke leerling, ook als hij/zij ziek is, te zorgen voor goed onderwijs. Wij vinden het ook belangrijk dat uw kind in die situatie goed contact heeft met de klasgenoten en de leerkracht. Vanzelfsprekend is het continueren van het onderwijs belangrijk omdat een zieke leerling dan actief blijft met wat bij het dagelijkse leven hoort namelijk: onderwijs. Hierdoor wordt voorkomen dat een leerling die ziek is achterop raakt waarbij zelfs sprake zou kunnen zijn van doubleren