Centrum Jeugd en Gezin

Opvoedingsspreekuur

Iedere ouder ervaart wel eens kleine problemen en onzekerheden bij het opvoeden van kinderen. Soms gaan die vanzelf voorbij, al dan niet na overleg met de leerkracht. Het kan natuurlijk voorkomen dat u met vragen blijft zitten en dat er naar uw gevoel te weinig ten goede verandert. Dan kan het verstandig zijn om uw vragen eens met een opvoedingsdeskundige te bespreken. Vanaf 1 september 2003 is in de gemeente Boxtel een centraal opvoedingsspreekuur gestart. Op dit spreekuur kunt u terecht met vragen over gedrag, ontwikkeling en opvoeding van uw kind.
Bezoekadres Centrum Jeugd en Gezin: Baroniestraat 22 5281 JE Boxtel telefoon: 0411-657957.
Waar moet u dan zoal aan denken
 • 'Mijn zoontje wil maar niet luisteren, waar kan dat toch door komen?'
 • 'Ze is echt behoorlijk druk, dat kan toch niet goed zijn?'
 • 'Het lijkt wel of hij steeds ruzie zoekt thuis, het is zo moeilijk om het gezellig te houden dan'
 • 'M'n dochter wordt op school gepest, wat kan ik het beste doen om haar te helpen?'
 • 'Hij wordt vaak wakker 's nachts, hij komt slaap te kort en wij ook, wat te doen?'
 • 'Mijn kind speelt heel anders dan andere kinderen, ik maak me een beetje zorgen'
 • 'Ze heeft zo'n grote fantasie, ik vraag me wel eens af of dat wel goed voor haar is'
Werkwijze
U maakt tijdens kantooruren een telefonische afspraak met het Centrum voor Jeugd en Gezin: telefoon 0411-657957. U geeft daarbij aan gebruik te willen maken van het 'Opvoedingsspreekuur', waarna met u een datum en tijdstip worden vastgelegd. U wordt tijdens het spreekuur ontvangen door een spreekuurhouder. Deze zal naar uw verhaal luisteren en met u meedenken in het zoeken naar een oplossing. Soms is die snel gevonden en soms wordt er een vervolgafspraak gemaakt. Of een enkele keer zult u samen tot de conclusie komen, dat er meer hulp nodig is.
Voor wie
Ouders, leerkrachten, leerlingen/pubers.
Door wie
Spreekuurhouders zijn deskundige medewerkers van Thuiszorg regio's-Hertogenbosch, GGD Hart voor Brabant en Bureau Jeugdzorg. Het adres van de GGD is Pettelaarpark 10 5216 PD 's-Hertogenbosch. Het telefoonnummer van de GGD is 0900-4636443

Hulpprogramma KIES Kinderen In Echtscheiding Situatie

Korte beschrijving

KIES geeft kinderen een stem in de scheiding, informatie, hulp, aandacht en lotgenotencontact Zoek contact met professionals via: http://www.kiesvoorhetkind.nl KIES voor iedereen die dit belangrijk vindt. KIES voor hulp, informatie, tips etc. Kijk op: KIES Kinderen In Echtscheiding Situatie http://www.kiesvoorhetkind.nl
Hulpprogramma's voor kinderen en ouders, gericht op de behoefte van het kind bij het meemaken van een echtscheiding. Aanbod in Nederland en België via speciaal opgeleide professionals door Expertise Centrum Kind en Scheiding. Deze professionals; KIES-coaches en KIES-omgangbegeleiders kunt u vinden via de website of bv via Centra Jeugd en Gezin, maatschappelijk werk, scholen en praktijken van orthopedagogen ed.

Gemeente Boxtel

In het kader van de leerplichtwet heeft iedere gemeente een leerplichtambtenaar aangesteld. Deze houdt toezicht op het juist naleven van deze wet. De leerplichtambtenaar van de gemeente Boxtel is te bereiken via het Centrum voor Jeugd en Gezin, telefoon: 0411-657957

Inspectie van het onderwijs

De inspectie van onderwijs is verantwoordelijk voor het houden van toezicht op de kwaliteit van onze school. Onze inspecteur heet mevr. drs. B. Louwes. Onze inspectie maakt deel uit van rijksinspectiekantoor Brabant Noord. Voor vragen kunt u gebruik maken van de volgende bronnen: info@owinsp.nl of www.onderwijsinspectie.nl. Vragen over onderwijs: 0800-8051 (gratis)

Jeugdgezondheidszorg (GGD)

Onze school werkt samen met de GGD Brabant-Zuidoost, team Jeugdgezondheidszorg. Dit team bestaat uit een jeugdarts, jeugdverpleegkundige, assistente, logopedist en een psycholoog. Wat kunnen zij voor u en uw zoon of dochter betekenen in de periode dat hij of zij op de basisschool zit?
Antwoord op vragen:
Ontwikkelt mijn kind zich goed? Waar komt die lichamelijke klacht vandaan? Is dit gedrag normaal? Opvoedtwijfels? Voor dit soort vragen kunnen u en uw zoon of dochter terecht bij het team Jeugdgezondheidszorg. Zij geven advies en bekijken samen met u of verder onderzoek nodig is.
Contactmomenten:
Tijdens de basisschoolperiode komen alle leerlingen van groep 2 en 7 op een vast moment in contact met de medewerkers van het team Jeugdgezondheidszorg. Zij kijken naar de lichamelijke, psychische en sociale ontwikkeling van uw kind. Denk aan groei, motoriek, leefstijl, spraak en taal, maar ook aan schoolverzuim en gedrag. U kunt bij elk contactmoment aanwezig zijn. De JGZ is telefonisch bereikbaar onder nummer: 073-6404523.
Inentingen:
 In het jaar dat uw kind 9 jaar wordt, krijgt hij of zij de laatste twee inentingen tegen DTP (Difterie, Tetanus en Polio) en BMR (Bof, Mazelen en Rode hond). Meisjes van 12 jaar krijgen ook de vaccinatie tegen HPV (baarmoederhalskanker). De GGD verstuurt hiervoor uitnodigingen.

Gezonde school

De GGD helpt bij het realiseren van een veilige, gezonde en hygiënische school. Bijvoorbeeld door het voorkomen en bestrijden van hoofdluis en het geven van voorlichting over een gezonde leefstijl. Ook doet de GGD metingen over een gezond leefklimaat en adviseert de school hierin.
Over de GGD:
Vanuit de Wet Publieke Gezondheid is de GGD verantwoordelijk voor de jeugdgezondheidszorg van kinderen van 4 t/m 19 jaar. De GGD zet zich in om eventuele gezondheidsproblemen en-risico's op te sporen en zo veel mogelijk te beperken. Onder meer via gezondheidsonderzoeken houdt de GGD (in samenwerking met de school) zicht op de lichamelijke, geestelijke en emotionele ontwikkeling van kinderen en jongeren. Zo ook op de gezondheidssituatie van uw kind. De GGD gaat zorgvuldig om met alle persoonsgegevens van u en uw kind.
Heeft u nog vragen:
Stel uw vraag online op de site van GGD Hart voor Brabant: http://www.ggdhvb.nl of Neem telefonisch contact met de GGD (en Jeugdgezondheidszorg): 0900-4636443

Jeugdtandverzorging

De jeugdtandverzorging is werkzaam in stadsgewest 's-Hertogenbosch en staat zowel ouders als kinderen terzijde bij het streven naar een gezond gebit. Iedereen vanaf twee jaar kan zich aanmelden. Aanmeldingsformulieren of folders worden u op verzoek toegezonden.
Voor meer informatie:
Jeugdtandverzorging
Eekbrouwersweg 4
5233 VG 's-Hertogenbosch
Telefoon 073-6416565

'Preventieve' logopedie

Jaarlijks ontvangen ouders en leerkracht van de kinderen (vijf jarigen) een vragenlijst over  de ontwikkeling van spraak, taal en luistervaardigheid. De 'preventief werkend' logopediste van de GGD beoordeelt aan de hand van de ingevulde vragenlijsten of kinderen in aanmerkingen komen voor logopedische screening. De uitkomst van de screening wordt besproken met de ouders en de leerkracht.
Carla van Heugten
GGD 's-Hertogenbosch
Telefoon
073-6404523

Openbare bibliotheek De Meierij

In onze maatschappij is lezen een onmisbare vaardigheid. Kinderen en volwassenen worden dagelijks 'overspoeld' met leesbare informatie. Op school leren we kinderen in het documentatiecentrum om te gaan met lees- en informatieboeken. Het aantal boeken is echter beperkt. De openbare bibliotheek in Boxtel is prima uitgerust.
Ten behoeve van het maken van werkstukjes en spreekbeurten kunnen de kinderen daar uitstekend terecht.
Ze worden daar wegwijs gemaakt en geholpen bij het zoeken naar de juiste boeken. Het lidmaatschap van de bibliotheek komt altijd van pas. Voor kinderen van 0 tot 18 jaar kunt u gratis een bibliotheekkaart laten maken.
Openbare Bibliotheek De Meierij, afdeling Boxtel
Burgakker 4
5281 CH Boxtel
Telefoon 0411-672970

Stichting Leergeld Boxtel

Er zijn gezinnen waarvoor het financieel niet haalbaar is om de kinderen mee te laten doen met sportclubs of de muziekles. Zelfs de kosten die de school met zich meebrengt (schoolmateriaal, excursies, schoolreis, schoolkamp) zijn voor een aantal mensen niet op te brengen. Soms kunnen deze gezinnen geen of pas achteraf een beroep doen op bijzondere bijstand of een andere voorziening. De stichting Leergeld Boxtel richt zich op ouders van schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 t/m 18 jaar die:
 • een laag inkomen hebben;
 • woonachtig zijn in de Gemeente Boxtel;
 • die hun kosten niet of gedeeltelijk vergoed krijgen via bijzondere bijstand, studiefinanciering, subjectsubsidie of andere regeling;
 • die hun kosten pas op een later tijdstip vergoed krijgen.
Het gaat om kosten voor school, sportclub, vereniging, muzikale vorming, kindervakantiewerk en om alle andere activiteiten die eraan bijdragen dat kinderen zich kunnen ontplooien, ook samen met anderen. Wilt u graag contact met de stichting Leergeld Boxtel dan kunt u bellen naar: 06-48658836 of mailen naar: leergeldboxtel@gmail.nl. Meer informatie op: www.leergeld.nl.

Verrijzenisparochie

De contacten met de Verrijzenisparochie gaan vooral over de voorbereidingen en uitvoering van de Eerste Heilige Communie in groep 4 en het Vormsel in groep 8.
Verrijzenisparochie Duinendaal 2 5281 AP Boxtel Telefoon 0411-672215